Projekt Partnerství škol Comenius s názvem „Die Wende 1989 – Von Feinden zu Wegbereitern. Der Beitrag der Tschechoslowakei zur Wiedervereinigung Deutschlands.“ Číslo projektu COM – BP – 2011 – 023

D. Popis projektu

D.1. Shrnutí

Evangelické gymnázium Bad Marienberg a Gymnázium J. S. Machara v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav chtějí navázat partnerské vztahy a provádějí společně bilaterální cizojazyčný projekt, který se zabývá historií obou zemí od r. 1933. Zde stojí v popředí zvláště role Československa pro proces sjednocení Německa.

Cílem projektu je pokračování v procesu porozumění a smíření mezi SRN a Českou republikou. Projekt by měl posloužit k uvědomění si společných historických událostí ve smyslu evropského myšlení. Politické dějiny mají posloužit jako prostředek zkušenosti a porozumění pro německé a české žáky.

V rámci dvou fází projektu se budou zpracovávat historická, sociální a aktuální společensko-politická témata.

D.2. Zdůvodnění

Cílem politicko-sociálního vzdělávání je přimět mladé lidi k přemýšlení o společenských, příp. politických procesech a strukturách, pomoci jim orientovat se v nich a obohatit je zkušenostmi.

Náš projekt „ Změny 1989 – od nepřátel k osnovatelům cesty. Příspěvek Československa k znovusjednocení Německa“ rozumíme jako příspěvek k politickému učení účastníků projektu. České a německé žákyně a žáci se spolu setkají a dostanou šanci získat vlastní zkušenosti ze života v cizí zemi. Zúčastní se života v hostitelských rodinách a prožijí všední školní den. Seznámí se s německo-českými vztahy ve 20. století a budou vedeni k výměně názorů na budoucnost Evropy.

Německo-české vztahy mají v sobě zvláštní potenciál: Na jedné straně stojí historické překážky a pocity, které stále ovlivňují politickou situaci v Evropě, na druhé straně umožňují dlouhodobé společné dějiny navázat na to, kdy existovala mírová spolupráce obou kultur a států Evropy.

Setkání české a německé mládeže se řídí důležitými pojmy sblížení a porozumění a projektový tým ho chápe jako pokračování a prodlužování politického smíru na mezilidské úrovni. V kontextu mezinárodního setkání mládeže může politické vzdělání znamenat možnost nahlédnout do životních situací svých vrstevníků v jedné z našich sousedních zemí, poznat, že mládež má přeci jen podobné či stejné zájmy, ale možná úplně jinou perspektivu.

D.3. Cíle a strategie projektu

Primárním cílem projektu je zkušenost a výměna znalostí o společné minulosti dnešního Česka a dnešní SRN. Přitom mají účastníci přemýšlet v historickém kontextu o tom, že dnešní mírové soužití uvnitř Evropské unie nepředstavuje samozřejmý konec celoevropského vývoje, nýbrž vyšlo z dlouholetého procesu politické kooperace, která ukázala nutnost se právě vyrovnat a smířit s bývalými předsudky a nenávistí. V tomto směru má pohled do minulosti posloužit k tomu, aby byl objeven vzájemný význam pro politický vývoj obou zemí po konci 2. světové války (koherence mezi návštěvou R. Genschera na pražském velvyslanectví 1989, znovusjednocením Německa a rozpadem východního bloku).

Měly by být zpracovány následující dílčí cíle:

 • Žaci a žákyně diskutují o vztahu obou zemí během a po 2. světové válce a o roli obou zemí v procesu německého znovusjednocení a československé nezávislosti.

 • Žáci a žákyně zkoumají a analyzují německé a české prameny k procesu německého sjednocení a uvolnění Československa z Východního bloku.

 • Žáci a žákyně shrnou výsledky své práce na výstavě a prezentují je společně na veřejnosti (články do novin).

 • Žáci a žákyně používají své znalosti v cílovém, příp. komunikačním jazyce a zlepšují tak své jazykové kompetence.

 • Žáci a žákyně prožijí školní den a volný čas v hostitelské škole, příp. hostitelské rodině.

 • Žáci a žákyně dokumentují dojmy a zkušenosti získané výměnou v cestovním deníku.

D.4. Očekávané výsledky

Popis

Září 2012

 1. K objasnění vztahu mezi oběma zeměmi během a po 2. svět. válce navštíví žáci a žákyně Lidice, aby pocítili příčiny a důsledky předsudků a podvědomé antipatie.

 2. K objasnění vztahu mezi oběma zeměmi v procesu německého znovusjednocení bude pro žáky evidentní význam národní kooperace, právě s ohledem na vývoj EU (návštěva Velvyslanectví SRN).

 3. Zkoumáním historických novinových článků se podpoří nejen analytická kompetence a schopnost argumentace žáků, ale změnou úhlu národního pohledu i jejich empatie.

 4. Společnou prezentací a zveřejněním výsledků práce (výstava/články do novin) podpoří žáci a žákyně mezinárodní dialog a rozšíří své komunikativní kompetence.

 5. Společnou návštěvou Svatováclavské slavnosti bude podpořena mezikulturní oblast učení.

 6. Tím, že si žáci a žákyně povedou cestovní deník, se jim nabízí příležitost zpětného ohlédnutí.

Říjen 2012

 1. Zveřejnění cestovních zpráv.

D.5. Evropská přidaná hodnota

Prostřednictvím partnerství poznají žákyně a žáci cizí sociální kontext v jiné zemi. Poznají, že znalosti cizích jazyků jsou poptřebné v mezinárodní komunikaci. Naplánované aktivity projektu je budou motivovat k tomu, aby používali a prohlubovali své jazykové znalosti a aby se se zvědavostí střetávali s jiným národem a jinou kulturou.

Tématické zpracování rozšiřuje znalosti jak o vlastní minulosti, tak o minulosti partnerské země. Kromě toho je poznáváním společné minulosti také podporován mezinárodní dialog a interkulturní učení uvnitř EU a prohlubuje se vzájemné porozumění ve společné Evropě.

Projekt a výsledky projektu budou prezentovány v Česku i Německu (výstava, články v regionálním tisku). Žákyně, žáci, rodiče, sourozenci i spoluobčané tak buď prožijí sami projekt nebo se o tomto mezinárodním dialogu, který přispěje ke vzájemnému vztahu a důvěře, dozvědí z novinových zpráv.

D.6. Dopady

I. Z hlediska odbornosti:

V rozhovorech o vztahu mezi Čechy a Němci během a po 2. světové válce a stejně tak o procesu německého sjednocování a vystoupení Československa ze spojení se SSSR na základě procházek po různých místech a návštěv muzeí (návštěva Lidic / návštěva Velvyslanectví SRN v Praze / návštěva Muzea dějin v Bonnu) prohloubí účastníci své znalosti o společné minulosti obou zemí a získají na základě návštěvy ve vyučování i konkrétní zkušenosti s odborně-vědeckým výkladem historických událostí v partnerské zemi.

Prostřednictvím multiperspektivního nasazení (vyhodnocení novinových článků partnerské země) a z toho plynoucí diskuze o prezentaci výsledků poznají žáci kulturu dějin jako živou součást své současnosti.

II. Z hlediska metodiky:

Tříděním a vyhodnocováním historických materiálů zlepší studenti odborné schopnosti v metodických postupech při analýze a interpretaci pramenů.

Zapojením do plánování a provedení výstav a prezentací výsledků se studenti seznámí s organizačními a metodickými strategiemi plánování.

III. Z osobního hlediska:

Osobním kontaktem a výměnou s partnerem je umožněno studentům odbourávat vlastní stud a předsudky, a tak charakterově vyzrávat.

Osobní nasazení studentů při plánování a provedení výstav vede právě při přímé výměně s partnerem k vysokému uvědomění zodpovědnosti, které musí přihlédnout i k emocionálnímu vnímání partnera.

IV. Z hlediska cizích jazyků:

Ve smyslu interkulturního učení rozšiřují studenti své jazykové znalosti (němčina /angličtina / čeština) a rozvíjejí tak jazykové dorozumění, které umožňuje prostřednictvím konkrétních situací přístup ke kulturním rozdílům i k tomu, co je společné, v celoevropském měřítku.

E.2. Témata

Dějiny a sociální věda

Evropské občanství a evropské dimenze

Interkulturní vzdělání

E.3. Vzdělávací oblasti

Dějepis

Cizí jazyky

E.4. Klíčové kompetence

Kompetence v cizích jazycích

Kulturní uvědomění a kulturní schopnost vyjádření

Sociální a občanská kompetence

F. PROVEDENÍ PROJEKTU

F.1. Rozdělení úkolů

Německá škola přebírá koordinaci a řízení projektu. Společně s kolegy z české školy se stanoví obsah a cíle projektu. Tématická příprava obsahu se vypracuje s ohledem na předpisy a učební plány škol. Oba partneři samostatně rozhodnou, které metody pro dosažení cílů použijí.

V zásadě jsou oba partneři rovnoprávní a zavazují se provádět jednotlivé kroky projektu kontinuálně, podle dohody, plánování a aktuální evaluace. Zapojí do projektu žáky, pedagogy, zástupce rodičů a hostitelské rodiny tematicky i organizačně.

Při společné práci na projektu je za organizaci a hladký průběh projektové práce zodpovědná hostitelská škola. Vytvoří ve spolupráci s partnerskou školou programový plán, který se orientuje na dohodnuté obsahy a stanovené cíle. V těchto fázích bude společná evaluace výsledků a průběhu důležitým nástrojem pro dosažení dohodnutých cílů.

F.2. Spolupráce a komunikace

Partnerské školy se zavazují, že si budou vyměňovat informace o průběhu projektu. To se uskuteční prostřednictvím videokonferencí, e-mailů, další korespondence a telefonicky.

Informace o organizaci návštěv budou podávány odpovídajícími učiteli každých 4-6 týdnů prostřednictvím emailových zpráv ostatním zainteresovaným.

Kromě pouhého předání informací se bude provádět i reflexe, příp. evaluace projektu, takže bude možno domluvit nutné korektury projektového plánu. V zásadě budou tyto kontakty prováděny na začátku každého měsíce. Tyto rozhovory budou dokumentovány protokolem.

F.3. Spolupráce během výměny tříd

K přípravě výměny tříd se kontaktují kolegové obou škol v předstihu pomocí e-mailu, telefonicky. Uskuteční se nejméně jedna přípravná návštěva, při které bude stanoven průběh a metody společné projektové práce.

O průběhu pracovního procesu budou školy informovat na svých webových stránkách v rámci rubriky „Projekty Comenius“. Žáci mají možnost návštěvy a přípravné práce koordinovat. Přitom mohou informovat protokolem o průběhu jednotlivých částí projektu své partnery. Tak se mohou žáci v pravidelných intervalech obměňovat (cca. 1 x za měsíc). Regionální tisk bude informovat o dílčích výsledcích. S ohledem na pravidelnou obměnu žáků a koordinační rozhovory budou příslušní učitelé pravidelně reflektovat. O průběhu projektu bude informována žákovská, učitelská i rodičovská veřejnost. Tak bude zajištěno, že do průběhu prací mohou být zapojeny i jejich rady a nápady.

Během výměny tříd budou žáci psát deníky a protokoly, které budou přístupné ostatním žákům a učitelům. Na konci každého projektového dne se bude konat krátká evaluace a následná příprava práce. Kromě toho se setkají kolegové a někteří žáci, aby připravili další kroky.

F.4. Aktivní účast

Aktivní účast žáků bude zabezpečena obsahově i organizačně. Obsahově budou žáci obou škol dělat rešerše v novinových archívech. Tím si samostatně určí zdroje pro práci na obsahu projektu. Dílčí výsledky budou dokumentovat v protokolech a zprávách. Ty poslouží jako podklady pro pozdější spolupráci na projektu. Následně zhotoví žáci protokoly o průběhu a evaluaci projektu a ty se budou pravidelně posílat žákům a učitelům partnerské školy.

Pod vedením vytvoří prezentaci Powerpoint a výukové plakáty, které budou dokumentovat výsledky projektu. Vytvoří dokumentační materiál a spojí se s regionálním tiskem.

Kromě toho se budou žáci aktivně podílet na plánování a organizaci projektu při návštěvě partnerské školy, např. sami naplánují a koordinují společné exkurze, např. návštěvu Domu dějin. Dále převezmou organizační záležitosti v případech, kdy si pozvou nějakého experta na některé z diskusních témat.(Starosta města, lokální politici, zástupce z novin, členy parlamentu).

Žáci udělají rešerše z internetu a v cestovní kanceláři o nejlepších spojích do partnerské země podle kritérií bezpečnosti, ceny, komfortu a času.

Žáci budou ve spolupráci s oborovými pedagogy spoluorganizovat pobyt partnerské školy.

Dále se budou výrazně podílet na začlenění svých kolegů z partnerské školy do vyučování a školního dne.

Kromě toho jsou spoluodpovědní za pokud možno bezproblémový a příjemný průběh pobytu v hostitelské rodině.

Během návštěvy partnerské školy pracují se svými partnery společně na projektu. Během celého projektu podávají samostatně o průběhu a aktuálním stavu projektu zprávy svým učitelům a rodičům.

F.5. Začlenění projektu do vzdělávacích plánů/další oblasti zařízení

Pro začlenění tématu do odborných předmětů podle vzdělávacích plánů se nabízí následující:

Zeměpis - topografie Evropy; náboženství - církev ve společnosti; cizí jazyky - navázání kontaktu, popis regionu, psaní dopisů; občanská nauka a spol. vědy - formy státu a demokratizace.

Projekt se na Gymnáziu J. S. Machara v první řadě orientuje na jazykové vyučování ve vyšších ročnících. Němčináři a angličtináři úzce spolupracují s učiteli dějepisu. Předmětová komise dějepisu připraví projekt obsahově. Domluva mezi PK DEJ a NEJ se bude konat pravidelně, nejméně 1 x měsíčně a bude dokumentována protokolem. Stejně jako na Evangelickém gymnáziu budou do projektu zapojeni i kolegové ostatních předmětů a vedení školy. To bude nutné zvláště při přípravě návštěvy německé školy v Brandýse n. L.

F.6. Evaluace

Během různých fází vyučovacího projektu se konají průběžné evaluace. Tak se stanoví na začátku vyučovací a projektové cíle, jejichž dosažení bude kontrolováno v pravidelných intervalech.

Kromě toho se provádějí evaluace na konci každé fáze návštěvy, které obsahují jak organizační, tak pracovní oblast. Následně proběhne na konci projektu evaluace spolupráce, průběhu projektu a dosažených cílů.

Evaluace se provádí různými metodami, např. rozhovory ve skupině, dotazníky, anketami, apod.

Výsledky evaluace se zohlední později při další práci na projektu a závěrečná evaluace se bude dokumentovat pro další projekty.

G.2. Pracovní program

Č.Popis mobilit a jiných aktivitCílová zeměPředpokl. začátekZúčastněný partner
1Příjezd německé skupinyČRZáří 2012Koordinátor
2Poznávací den v hostitelských rodináchKoordinátor a partner, hostitelské rodiny
3Návštěva Svatovácl. slavnostiKoord.+partner
4Účast ve vyučovánídtto
5Společná práce na projektudtto
6Návštěva LidicKoord., partner, prac. muzea
7Návštěva Velvyslanectví SRN v PrazeKoord., partner, pracovníci vyslanectví
8EvaluaceKoord., prtner, hostitelské rod.
9Návštěva Domu dějinSRNDuben 2013Koord., partner
10Jízda do Mainzu ( Zemský parlament)dtto
11Společná práce na projektudtto
12Účast ve vyučovánídtto
13Den v hostitelské rodiněHostitelské rodiny, koord., partner
14Prezentace pracovních výsledkůKoord., partner
15Závěrečná evaluacedtto

G.3. Mobility

10 dní v ČR ……………… 21 dětí + 3 učitelé ……………..věk - 16-19

10 dní v SRN ……………. 21 dětí + 3 učitelé ………………věk - 16-19

H. Požadovaný příspěvek

Evangelické gymnázium……………….20.000 Euro

Gymnázium J. S. Machara……….……17.000 Euro

1. monitorovací zpráva

 1. Popište stručně uskutečněné aktivity partnerství a dosud dosažené výsledky (cca jedna A4 textu):

Uveďte chronologicky seřazené aktivity a výstupy, které jste uskutečnili za první rok partnerství – měly by odpovídat aktivitám a výstupům uvedeným v částech D.4 a G.2 žádosti o projekt. V této části také popište projektová setkání uskutečněná na Vaší škole.

Grantová smlouva byla podepsána teprve v polovině prosince 2011, proto mohlo být započato s aktivitami až koncem prosince 2011. Do té doby už probíhala e-mailová komunikace s koordinátory v Německu. Zprostředkovali jsme i adresy studentům pro dopisování.

 • Návštěva putovní výstavy „Někomu život, někomu smrt“- článek v Městských listech s charakteristikou projektu a zpráva o návštěvě výstavy

 • Zveřejnění informací o partnerské škole, o projektu a podpisu Grantové smlouvy na webových stránkách školy

 • Účast na pietním aktu k 70. výročí operace Anthropoid v Nehvizdech + diskuse s pamětníky – zpráva studentů v Městských listech

 • Účast studentů v soutěži Lidice pro 21. století. Studentka našeho gymnázia se umístila ve finále na 5. místě.

 • Příprava, plánování a zajištění programu pro návštěvu německých studentů na naší škole, která se uskuteční 23. 9. – 2. 10. 2012

 • Pravidelná komunikace s koordinátory projektu v Německu

 • Schůzka rodičů z hostitelských rodin – informace o programu, podněty rodičů a diskuse k zajištění pobytu německých studentů na naší škole

 • Účast na Monitorovacím semináři projektů Partnerství škol Comenius

 • Návštěva výstavy Koncentrační tábor na Karlově náměstí – fotodokumentace

 • Exkurze do Lidic u příležitosti 70. výročí vyhlazení jako součást přípravy programu na návštěvu a projektovou práci v září

 • Návštěva německého velvyslanectví v Praze u příležitosti Dne otevřených dveří a 20. výročí podpisu Česko-německé smlouvy o dobrém sousedství a spolupráci – fotodokumentace

 • Přednáška o událostech na německém velvyslanectví v létě 1989 a následném pádu Berlínské zdi v závěru téhož roku – pro všechny studenty školy – PhDr. Petr Nejedlo - prezentace

 • Medailony studentů, kteří navštíví naši školu – burza, předběžné přidělení do rodin