Důležité informace

1. Přijímací řízení pro přijetí do čtyřletého cyklu vzdělávání se koná v pondělí 8. června 2020.

2. Každý uchazeč dostane prostřednictvím České pošty a dále prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na přihlášce všechny důležité informace včetně písemné pozvánky. Je důležité, aby si každý uchazeč tuto pozvánku od České pošty převzal! Tato pozvánka slouží zároveň pro identifikaci uchazeče, proto je nutné přinést si pozvánku v den konání zkoušky s sebou.

3. Zároveň je nutné donést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem uchazeče.

4. Časové rozvržení zkoušky je přibližně od 08:00 hod do 13:30 hod. Po celou dobu zůstává uchazeč ve škole, škola bude uzavřena. Doporučujeme, aby měl s sebou uchazeč malou svačinu a pití.

5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testů, u matematiky o 15 minut na celkových 85 minut, u českého jazyka a literatury o 10 minut na celkových 70 minut. Na některých tištěných dokumentech budou však původní, tedy neplatné údaje. Před konáním každé zkoušky bude uchazeč na tuto skutečnost upozorněn a správný čas konání zkoušky bude zřetelně vyznačen na tabuli v místnosti, kde se bude zkouška konat.

6. Doporučujeme pečlivě pročíst všechny dokumenty a seznámit uchazeče s pravidly a doporučeními k didaktickým testům.

7. U zkoušky je dovoleno používat pouze povolené pomůcky, což je pro didaktický test z českého jazyka a literatury pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka, pro test z oboru matematika a její aplikace jsou to modře nebo černě píšící propisovací tužka a rýsovací potřeby. Každý uchazeč si donese svoje vlastní psací a rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, úhloměr, pravítko, kružítko, tužka). Rozhodně se nedoporučuje propiska jiné barvy, tzv. gumovací pera či pera s neviditelným inkoustem. V záznamových arších se nesmí používat opravný bělicí lak (tzv. bělítko). Není dovoleno používat kalkulačku ani tabulky.

8. Použití mobilních telefonů, tzv. chytrých hodinek a náramků je v průběhu konání jednotné přijímací zkoušky zakázáno. Mobilní telefon musí být po dobu konání JPZ vypnutý a spolu s chytrými hodinkami a náramky uložen v tašce uchazeče.

9. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zpřístupní škole výsledky jednotné přijímací zkoušky do sedmi kalendářních dnů od konání JPZ.

10. Další důležité údaje:

 • Účastník řízení má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a to dne 15. 6. 2020 v době od 16:00 do 18:00 v ředitelně školy.
 • Seznam přijímaných uchazečů bude zveřejněn dne 16. 6. 2020 na veřejně přístupném místě v areálu školy a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup na školních webových stránkách: www.gbl.cz. Uchazeči budou v seznamu uvedeni evidenčním číslem. Toto číslo najdete na přiložené pozvánce.
 • Do pěti pracovních dnů, tj. do 23. 6. 2020 musí uchazeč odevzdat zápisový lístek (osobně ve škole, případně poštou). Pokud uchazeč v tomto termínu zápisový lístek neodevzdá, zaniknou účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě se nevydává.
 • Rozhodnutí o nepřijetí je možné osobně vyzvednout v sekretariátu školy dne 17. 6. 2020 v době od 7:30 do 18:00. Rozhodnutí bude vydáno zákonnému zástupci uchazeče.

11. Podle zákona č. 135/202 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ze dne 27. 3. 2020, nemůže uchazeč podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí, však mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí, poučení o této možnosti bude uvedeno jako součást rozhodnutí o nepřijetí.

12. Zvláštní pozornost je věnována ochraně zdraví v průběhu konání jednotných přijímacích zkoušek:

 • Vstup do školy je umožněn pouze uchazečům, doprovázejícím osobám není vstup povolen.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu či chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Každý uchazeč odevzdá při vstupu do budovy čestné prohlášení, jehož formulář si zde můžete stáhnout. Formulář musí podepsat zákonný zástupce.
 • Pokud je uchazeč v rizikové skupině (viz prohlášení), může se dostavit ke zkoušce o 30 minut dříve, než je uvedeno v pozvánce, a bude mu umožněn přednostní vstup do budovy. V takovém případě školu prosím informujte předem.
 • Ve společných prostorách školy musí mít uchazeč roušku nebo jiný vhodný ochranný prostředek dýchacích cest. Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení sejmuté roušky.
 • Po vstupu do místnosti, kde probíhá zkouška, si každý uchazeč umyje ruce vodou a mýdlem a následně použije dezinfekční prostředek na ruce.
 • Po dobu sezení v lavici nemusí mít uchazeč nasazenou roušku (sejmutá rouška musí být uložena v sáčku).
 • Při příchodu do školy a pobytu před školou prosíme o dodržování všech platných mimořádných opatření, která byla přijata v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky, děkujeme.

Všem uchazečům přejeme hodně zdaru.

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, ředitelka školy


Informace a kritéria pro přijetí

Údaje na přihlášku:

Název školy: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem — Stará Boleslav, Královická 668

Adresa školy:

Královická 668

250 50 Brandýs nad Labem — Stará Boleslav

Obor vzdělání - kód a název:

79-41-K/41 Gymnázium (pro 1. ročník čtyřletého studijního cyklu)

79-41-K/81 Gymnázium (pro primu osmiletého studijního cyklu)