Vážení rodiče,

Přijměte prosím informaci, že s účinností od 10. září 2020 vstupuje v platnost nový školní řád. Úprava byla provedena na základě přijaté novely zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kde je v § 184a pro žáky zakotvena povinnost účastnit se distančního vzdělávání.

Tato úprava byla projednána v pedagogické radě a byla schválena školskou radou.

Úprava se týká článku 2 - Práva a povinnosti žáků, bod II – Povinnosti žáka, kde je vložen nový text:

Žák je povinen:

• účastnit se distančního vzdělávání, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole.

Plné znění školního řádu naleznete zde na našich stránkách, v rubrice Student.