Vyhlášení voleb do Školské rady Gymnázia J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668 na období 2019 – 2022

Na základě § 167 zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s volebním řádem Školské rady vyhlašuji volby do Školské rady Gymnázia J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668 na období od 16. 10. 2019 do 15. 10. 2022.

Školský zákon ukládá ředitelce školy zřídit Školskou radu a zajistit průběh volby do této rady. Protože k 31. 8. 2019 skončila funkce člena Školské rady – zákonného zástupce nezletilého žáka a funkce člena Školské rady – zástupce zletilých žáků, je třeba zvolit nové členy.

Volební řád do Školské rady vydal Krajský úřad Středočeského kraje usnesením Rady kraje č. 18-09/2005/RK dne 27. 4. 2005. Funkční období členů Školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (neplacenou) funkci. Třetinu členů Školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen „oprávněné osoby“), třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel (tzn. kraj). Počet členů v radě byl podle čl. 1 volebního řádu stanoven na šest členů.

Návrhy kandidátů do Školské rady mohou oprávněné osoby podávat do 4. 10. 2019 do 15:00 hodin na připraveném formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy nebo je ho možné stáhnout z webových stránek školy. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři. Vyplněný formulář lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu školy.

Listina kandidátů bude zveřejněna od 7. 10. 2019 do 14. 10. 2019 na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy. Tajná volba proběhne v úterý 15. 10. 2019 od 12:00 do 17:00. Volební urna bude v kanceláři školy, kde každý obdrží 1 volební lístek.

Výsledky volby budou vyhlášeny bezprostředně po ukončení volby. Volební orgán, který zajistí průběh volby, jmenuje podle volebního řádu ředitelka školy.

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová

Ředitelka školy