V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaném jako SARS CoV-2, na území České republiky, byla přijata celá řada bezprecedentních opatření. Od 11. 3. 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo 27. dubna 2020 vyhlášku č. 211/2020Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád), schválená jako součást školního řádu, se podle § 1 vyhlášky č. 211/2020 Sb. nepoužijí.

Pro hodnocení žáků se uplatní následující pravidla:

  • zohlední se výsledky a známky z té části druhého pololetí, kdy měl/a žák/žákyně povinnost docházet do školy (3. 2. – 10. 3. 2020);
  • dále se podpůrně započítají výsledky z období distančního vzdělávání (zde se též zohlední individuální podmínky, které měl/a žák/žákyně pro distanční výuku): kvalita a iniciativa při plnění domácích úkolů (pozdní odevzdání by nemělo být důvodem k horšímu hodnocení), originalita, původnost úkolů;
  • podpůrně se zahrne i hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 v tom smyslu, že hodnocení za 2. pololetí by nemělo být horší než hodnocení v pololetí prvním;
  • pokud žák/žákyně dlouhodobě či opakovaně neplnil/a úkoly zadávané distančním způsobem, ačkoliv byl/a vyučujícím upozorněn/a, může to být důvodem pro snížení klasifikačního stupně nebo pro nařízení komisionálního přezkoušení k doplnění klasifikace.

Metodický výklad MŠMT ČR, který se váže k vyhlášce č. 211/2020, vyjmenovává, co lze například zahrnout do hodnocení za druhé pololetí:

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četbu související se zadanými úkoly;
  • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Návrh hodnocení žáků za druhé pololetí se provede nejpozději do 19. 6. 2020.

Uzavření klasifikace a projednání případných problematických situací proběhne na pedagogické radě, která se bude konat v pondělí 22. 6. 2020 od 10:00.

Vyučování ve školním roce 2019/2020 bude ukončeno v pátek 26. 6. 2020.

Organizace předávání vysvědčení bude ještě upřesněna (čekáme na vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR).

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, ředitelka gymnázia