logo Terezalogo Globe

Název programu:

MEZINÁRODNÍ PROGRAM GLOBE

Celý název:

Global Learning and Observation to Benefit the Environment https://globe-czech.cz/cz

Cílem zapojení školy do projektu je trénink výzkumných dovedností, které žáci využívají při realizaci vlastních terénních badatelských projektů. Na výzkum navazují konkrétní akce na zlepšení životního prostředí v okolí školy. O svých aktivitách a zjištěních žáci informují místní veřejnost. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi, kde jsou k dispozici všem. Program nabízí také semináře pro vyučující.

V rámci programu jsme obdrželi řadu pomůcek, které slouží k rozvoji badatelsky orientované výuky.


ODBORNÉ OBLASTI GLOBE

1. Meteorologie … každodenní měření a pozorování nevyzpytatelných jevů v atmosféře.

V meteorologii žáci pravidelně sledují momentální stav atmosféry v okolí své školy a měří ukazatele jako je teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, množství dešťových a sněhových srážek nebo kyselost srážek. Všímají si také oblačnosti, pozorují a dokumentují typy mraků, zajímají se o kondenzační stopy za letadly, přízemní ozon či aerosoly. Naměřená data dávají do souvislostí mezi sebou navzájem i s dalšími jevy, neboť v meteorologii zvláště platí, že vše souvisí se vším.

2. Hydrologie … bez vody to nejde - měříme vlastnosti vody a pozorujeme život ve vodě.

Vlastnosti vody sledujeme obvykle opakovaně v průběhu celého roku, nejlépe každý týden až měsíc. Zajímá nás průhlednost a teplota vody, kyselost (pH), vodivost, obsah některých látek ve vodě - dusičnany a dusitany, alkalinita, rozpuštěný kyslík. Na jaře a na podzim měření oživíme zajímavým biologickým průzkumem výskytu bezobratlých živočichů.

3. Vegetační pokryv … nový pohled na krajinu a vegetaci kolem nás.

V širokém okolí školy žáci mapují plochy s odlišným typem pokryvu zemského povrchu a sledují změny v krajině. Jako správní badatelé si vytyčí svou výzkumnou plochu, na které provádí podrobný průzkum - určují např. druhy stromů, zjišťují korunový zápoj, výskyt vegetace v podrostu, měří výšku a obvod určených stromů.

4. Fenologie … neopakovatelné sledování opakujících se změn v přírodě během roku.

Ve fenologii pátráme po prvních lístcích při rašení pupenů, sledujeme, jak se probouzí i usínají stromy a pro srovnání i velmi vzdálených míst využíváme společnou modelovou rostlinu – šeřík.

5. Pedologie … odhaluje, co je pod povrchem a zkoumá různé druhy půd a jejich vlastnosti.

Struktura půdy, barva, zrnitost - to jsou některé ze základních půdních znaky, které určujeme u jednotlivých půdních horizontů od povrchu až k podloží. Zajímavé souvislosti zjišťujeme průběžným měřením půdní teploty, vlhkosti půdy či infiltrace - schopnosti půdy vsakovat vodu.

6. Koloběh uhlíku … odhaluje cyklus a vlstnosti základního stavebního prvku veškerých organismů tedy včetně nás.

Jak uhlík putuje, kolik uhlíku najdeme v lese, jak využívají uhlík rostliny - to jsou čtyři hlavní témata této kapitoly, které s žáky můžete prozkoumat pomocí našeho manuálu. Překvapivé informace zjistíte například měřením obvodu stromů, úbytku a nárůstu biomasy či zkoumáním klíčení rostlin.